Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

gubarGubar glavonja ili hrastov gubar –Lymantria dispar je leptir iz porodice Lymantriidae. Jedan je od najvećih štetnika listopadnih šuma i voćnjaka. Javlja se periodično u velikom broju kao u ovoj 2021.godini i izaziva ogromne štete na tisućama hektara šuma i na milijunima stabala voćaka. Gusjenice leptira prouzrokuju golobrst (potpuni gubitak lisne površine) jer se hrane lišćem. Kasnije dolazi do sušenja stabala čime prouzrokuje direktne i ekološke štete.

Gubar je polifagni štetnik i napada preko 100 biljnih vrsta, a od listopadnog drveća pravi štete na hrastu, običnom grabu, bukvi li brijetu. Od voćaka napada jabuke, šljive, ljeske i drugo, a u nedostatku navedenih biljnih zajednica uništavaju četinjače jela, smreka ili borova.

Provode se mehaničke mjere, a one obuhvataju struganje legla jaja pod korom sa oštrim predmetom ili premazivanjem petrolejom kore. Kemijske mjere su avio tretiranje sa insekticidima površine šuma ili sa prskalicama voćnjaka, a od insekticida može se koristiti karate ili decis. Najbolje je tretirati u fazi pojave gusjenica u drugom stadiju. Ovih dana, a i ranije se može vidjeti pojava gubara na navedenim biljnim vrstama. Preporučeno je provođenje zaštite od navedenog štetnika.